OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

1.1 Úvodní informace

Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste plně porozuměli podmínkám zpracování těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto oznámení.

1.2 Jaké osobní údaje jsou shromažďovány při návštěvě?

Pro přístup na naše stránky nepožadujeme registraci – pokud se však účastníte některé z aktivit nebo služeb námi nabízených, budeme shromažďovat osobní údaje, které k poskytování těchto služeb potřebujeme. Může se jednat například o:

 • Adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresu);
 • Kontaktní údaje (např. telefonní číslo, emailovou adresu, poštovní adresu nebo číslo mobilního telefonu);

Neshromažďujeme od Vás citlivé osobní údaje prostřednictvím této webové stránky.

1.3 Technické informace

Při návštěvě tohoto webu můžeme shromažďovat technické informace, jako například adresu IP (internetový protokol), podrobnosti o stránkách, které navštívíte, jiné stránky, které navštívíte na webu a který prohlížeč jste použili k zobrazení.

Tato webová stránka shromažďuje standardní internetové protokolové a technické údaje, které měří a zlepšují efektivitu této webové stránky, pomáhají diagnostikovat problémy, spravují tuto webovou stránku, zjišťují, odkud přichází návštěvnost webových stránek a identifikují naše uživatele. 

Shromažďujeme také další informace prostřednictvím webových stránek, například aktivity a předvolby pro využití webových stránek, známé také jako demografické nebo profilové údaje. V této souvislosti používáme ke shromažďování těchto informací "cookies". 

1.4 Kdy shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím webu?

Osobní údaje od Vás shromažďujeme v následujících případech:

 • Bude-li chtít od nás dostávat aktuální informace a nabídky
 • Domluvíte-li si schůzku s naším zaměstnancem
 • Požádáte, abychom Vás kontaktovali
 • Požádáte o zaslání dokumentů
 • Kontaktujete-li nás prostřednictvím sociálních sítí
 • Kontaktujete-li nás s žádostí o další informace…

Shromažďujeme minimální množství informací, které nám umožní se Vaší žádostí zabývat. Uvedeme, kde je poskytování informací dobrovolné nebo povinné. Obvykle budeme požadovat další informace pouze v případě, pokud nám umožní poskytnout vhodnější odpověď na Vaši žádost.

1.5 Na základě čeho nakládáme s Vašimi osobními údaji

Musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

 • Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám
 • Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné.

1.6 Jak Vaše osobní údaje používáme?

Při podání žádosti o materiály z Vaší strany nebo vznesení požadavku, aby Vás někdo z naší společnosti kontaktoval, budeme mít možnost získat další informace, které mohou být předmětem Vašeho zájmu o naše produkty.

2 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa) v naší databázi za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletter, tipy, nabídky, pozvánky apod.). Obchodní sdělení zasíláme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pouze s Vaším předchozím souhlasem (přihlášení skrze formulář na webu, souhlas přes telefon). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a odhlášení ze zasílání obchodních sdělení můžete učinit taktéž v každém emailu.

Pokud jste naším klientem, můžeme Vám obchodní sdělení zasílat bez předchozího souhlasu. V takovém případě máte kdykoliv možnost další zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout.

3 POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ TELEFONNÍCH HOVORŮ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Podle § 17 odst. 4 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu musíme zaznamenávat telefonické hovory a elektronickou komunikaci, která souvisí s námi poskytovanými službami. Tyto záznamy musíme podle § 17 odst. 1 uvedeného zákona uchovávat. Uchovávané záznamy musí být dostatečné k tomu, aby na jejich základě mohla Česká národní banka sledovat, zda dodržujeme zákonem stanovené povinnosti.

Zákonná lhůta pro uchování záznamů je 5 let. V případě záznamů o sjednaných smluvních závazcích musíme uchovávat záznamy po dobu trvání smlouvy, nejméně však 5 let od ukončení smlouvy.

4 OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ SPOLEČNOSTÍ MIMO WEBOVÉ STRÁNKY

Můžeme se s Vámi dostat do kontaktu také mimo webové stránky a zpracovávat Vaše osobní údaje. Můžete být zájemce o službu, zákazník, náš dodavatel, nebo uchazeč o zaměstnání. V uvedených případech Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom:

 • Mohli uzavřít s Vámi smlouvu a plnit naše závazky ujednané ve smlouvě s Vámi
 • Zajistili, že naše záznamy jsou přesné a aktuální
 • Zajistili ochranu majetku naší společnosti
 • Plnili zákonné povinnosti, kterým podléháme (zejm. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

K tomu musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

 • Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám
 • Plnění zákonných povinností, kterým podléháme
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné.

5 PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Vaše práva

Máte právo požadovat:

 • Přístup k osobním údajům
 • Opravovat své údaje
 • Předání Vašich osobních údajů jinému správci
 • Odhlásit odběr dalších informací od společnosti
 • Požadovat, aby Vaše osobní údaje byly z našich systémů odstraněny
 • Případně vznést námitku vůči zpracování a to zasláním e-mailu na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Všechny tyto požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud byste se v budoucnu rozhodli od nás nepřijímat propagační nebo marketingové e-maily, můžete nám to sdělit zasláním e-mailu na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  s uvedením e-mailové adresy, kterou si přejete odstranit z našeho mailing listu. Nicméně, Vaše volba nepřijímat propagační a marketingové e-maily nám nebrání v komunikaci – e-mailem nebo jinak – ve věcech Vašeho stávajícího vztahu s námi.

Společnost Inprokom s.r.o. bude v souladu s právními předpisy příslušná práva realizovat také s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření.

5.2 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste dali souhlas s určitým typem zpracování, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

6 JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro splnění Vašeho požadavku nebo jiných legitimních účelů zpracování a odstraníme je v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

7 SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám (kromě poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje pro nás a našim jménem), pokud pro to nemáme právní základ.

Neposkytujeme informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely a nezasíláme e-maily jménem třetí strany.

V důsledku prodeje, fúze, konsolidace, změny v kontrole, převodu aktiv, reorganizace nebo likvidace naší společnosti ("reorganizační událost") můžeme převést, prodat nebo postoupit Vaše osobní údaje třetím osobám v rámci této reorganizační události.

Situace, v nichž můžeme Vaše osobní údaje poskytnout třetí straně, jsou:

 • pokud to platné právní předpisy umožňují, za účelem ochrany a hájení našich práv, majetku a oprávněných zájmů a
 • pokud to stanoví platné právní předpisy (jde například o orgány veřejné moci, včetně úřadů veřejné správy).

8 PŘENOS ÚDAJŮ MIMO ČESKOU REPUBLIKU

Vaše osobní údaje mohou být převedeny, uloženy a zpracovány v jiné zemi, než v České republice. Pokud tak učiníme, předáváme osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud se přenos uskuteční do země mimo EHP, použijeme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

9 ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo zničením. Od všech zaměstnanců a představitelů naší organizace požadujeme, aby osobní údaje chovali v tajnosti. K těmto údajům mají přístup pouze autorizovaní pracovníci.

Vaše osobní údaje uchováme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

10 KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje použity, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jsme odhodláni spolupracovat s Vámi tak, abychom dosáhli spravedlivého řešení jakékoliv případné stížnosti nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se ovšem domníváte, že jsme Vám s Vaší stížností nebo obavami nebyli schopni pomoci, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz.

11 AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být postupně upravováno nebo aktualizováno. Budete mít možnost zjistit, kdy jsme toto oznámení naposledy aktualizovali, protože bude vždy obsahovat datum revize. Změny a dodatky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Přečtěte si prosím čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.